Bezpieczeństwo na wyciągnięcie ręki

  • Teleopieka

TELEOPIEKA

BEZPIECZEŃSTWO NASZYCH BLISKICH

  • Teleopieka
MDT Medical

Polityka prywatności


Polityka prywatności firmy

MDT Medical Sp. z o.o..

1. Informacja administatora danych osobowych (“klauzula RODO”) 

2. Polityka cookies 

Niniejszy dokument zawiera informacje o sposobie, zakresie i celach przetwarzania danych osobowych przez Administratora danych osobowych, firmę MDT Medical Sp. z o.o., a także o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą. Dotyczy on sytuacji, w których MDT Medical Sp. z o.o. jest Administratorem Państwa danych osobowych.
W poniższym tekście skrót RODO oznacza następujący akt prawny: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.
z 2016 r. nr 119, str. 1).
Ponadto w treści niniejszego dokumentu informujemy o polityce korzystania przez MDT Medical Sp. z o.o. plików cookies („ciasteczek”) w myśl ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.)

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych jest MDT Medical Sp. z o.o., spółka z siedzibą w Białymstoku, ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000464120, NIP 8461661353, REGON: 200786359, wpisaną do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Podlaskiego nr księgi 000000182100.

JAK POZYSKUJEMY PAŃSTWA DANE
Administrator jako podmiot medyczny otrzymuje Państwa dane w następujący sposób.
A. Bezpośrednio od Państwa:
− osobiście w związku z wykonywaniem przez nas świadczeń zdrowotnych firmy, np. przy rejestracji do usług medycznych,
− poprzez system teleinformatyczny, tzw portal,
− poprzez infolinię,
− za pośrednictwem formularza służącego do umawiania terminów konsultacji lekarskich, dostępnego w naszym Serwisie lub stanowiącego element serwisów partnerskich, − za pośrednictwem formularza kontaktowego.
B. Z innych źródeł:
− od innych placówek medycznych w sytuacji kontynuacji w MDT Medical Sp. z o.o. leczenia rozpoczętego w innej placówce medycznej;
− w sytuacjach uzasadnionych stanem zdrowia dane osobowe mogą być pozyskiwane od osób bliskich;
− w przypadku usług medycyny pracy dane mogą być przekazywane przez pracodawcę kierującego Państwa na badania;
Ponadto dane osoby upoważnionej prze pacjenta do czynności faktycznych i/lub prawnych pozyskiwane są od pacjenta.
Państwa dane mogą być pozyskiwane w związku z innymi rodzajami naszej działalności, np. usługami teleopieki oraz dystrybucji sprzętu medycznego. Dane pozyskujemy:
A. bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, w związku z korespondencją przychodzącą do nas (email, formularz kontaktowy) oraz w związku z zawarciem umów o teleopiekę, telerehabilitację i innych;
B. pośrednio: dane osobowe mogą zostać zakupione (jako baza danych) – postępujemy wówczas zgodnie z przepisami prawa, m.in. spełniając obowiązek informacyjny wobec osób, których dane dotyczą.

JAKI JEST ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH
Dane osobowe niezbędne do umawiania wizyt lekarskich stacjonarnych lub usługi telekonsultacji to imię, nazwisko, numer PESEL (data urodzenia w przypadku braku numeru PESEL), numer telefonu, adres email.
Dokumentacja medyczna, zawierająca opis procesu diagnozy i leczenia oraz działań profilaktycznych jest prowadzona i przechowywana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
W przypadku oferty usług teleopieki, gromadzone są imię, nazwisko, faktyczny adres zamieszkania, adres zameldowania oraz dane o stanie zdrowia (w tym przyjmowanych lekach) oraz o otoczeniu socjalnym (np. fakcie zamieszkiwania samotnie) Przetwarzamy także dane osób
− - mogących uczestniczyć w procesie niesienia pomocy osobie objętej teleopieką, − upoważnionych do otrzymania informacji o stanie zdrowia osoby objętej teleopieką, pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody przez te osoby i na zasadach przyjętych w regulaminie konkretnego programu teleopieki.
Dane niezbędne do odpowiedzi na zapytania o charakterze ogólnym, w tym przygotowanie zamówionych ofert („obsługa zapytania”), które zostały złożone przez formularz kontaktowy, infolinię lub pocztą elektroniczną to imię, nazwisko, adres email, numer telefonu (którego podanie nie jest w tej sytuacji obligatoryjne) i identyfikatory internetowe (np. nr IP z którego skierowane zostało zapytanie).
W przypadku skorzystania przez Państwa wtyczek do portali społecznościowych dostępnych na naszych stronach, służących umieszczaniu przez Państwa wpisów w tych portalach, przetwarzane są identyfikatory internetowe.
W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na komunikację marketingową, wykorzystywane są – stosownie do treści zgody – adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE
Przetwarzamy dane, ponieważ jest to niezbędne do:
− udzielania świadczeń opieki zdrowotnej;
− zarządzania usługami opieki zdrowotnej, np. dokonania rejestracji, e-rejestracji, rozliczeń z płatnikiem, prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, weryfikacji tożsamości i wieku przed wizytą, wystawiania zwolnień lekarskich oraz ich obsługi w systemach teleinformatycznych )
− realizacji naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym z przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
− weryfikacji tożsamości osób upoważnionych do wglądu w dokumentację medyczną; − realizacji umów o teleopiekę;
− komunikacji marketingowej
− wystawiania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych;
− odpowiedzi na zapytania kierowane do naszej firmy,
− realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów; w szczglności dane mogą być przetwarzane w celu obrony naszych praw i dochodzenia roszczeń.
W JAKIM OKRESIE PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE
Państwa dane przetwarzane są przez czas określony przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Dane przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu prawnego administratora są przetwarzane do momentu zgłoszenia przez osobę, której skutecznego sprzeciwu lub wygaśnięcia celów przetwarzania.
Dane przetwarzane na podstawie zgody na komunikację w celach marketingowych przetwarzane są do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tych celach.

KOMU MOŻENY UDOSTPĘPNIĆ PAŃSTWA DANE
Państwa dane mogą być udostępnione na podstawie przepisów prawa m.in.:
− Narodowemu Funduszowi Zdrowia;
− Rzecznikowi Praw Pacjenta;
− innym podmiotom wykonującym nadzór i kontrolę w myśl obowiązujących przepisów (np. konsultantom krajowym i wojewódzkim, organom samorządu zawodów medycznych);
− Instytucjom upoważnionym;
− osobom przez Państwa upoważnionym do otrzymywania informacji o Państwa stanie zdrowia.
W przypadku usług teleopieki Państwa dane mogą być przekazywane jednostkom samorządu terytorialnego i/lub placówkom opiekuńczym prywatnym i państwowym na mocy Państwa zgody wyrażonej w związku z zakupem usługi, a także placówkom medycznym i pomocy społeczne w związku z koniecznością zapewnienia bezpośredniej opieki medycznej w miejscu zamieszkania, na mocy umowy o świadczenie usług teleopieki.
Dane mogą być przekazywane podmiotom, którym zleciliśmy przetwarzanie danych (dostawcom usług IT, agencjom reklamowym). Podmioty te przetwarzają dane wyłącznie w celach i na zasadach ustalonych przez nas jako Administratora danych.
PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
− dostępu do danych osobowych, których jest podmiotem
(może Pan/Pani uzyskać od Administratora potwierdzenie, ze dane Pana/Pani dane są przetwarzane oraz uzyskać dostęp do ich treści);
− sprostowania danych osobowych
(może Pan/Pani żądać od administratora niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych);
− usunięcia danych osobowych
(może Pan/Pani żądać od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jednakże prawo to może zostać ograniczone w związku z obowiązkami prawnymi Administratora dotyczącymi prowadzenia dokumentacji medycznej lub innych przepisów prawa);
− ograniczenia przetwarzania danych osobowych
(prawo to przysługuje w związku z okolicznościami wymienionymi w art. 18 RODO. ograniczeniem przetwarzania objęte mogą zostać dane wskazane w przesłanym żądaniu);
− przenoszenia danych osobowych (może Pan/Pani żądać od Administratora otrzymania danych w powszechnie stosowanym formacie danych zapisywanych elektroniczne, a także przekazania tych danych innemu Administratorowi)
− Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO (przy czym, zgodnie z informacją poniżej, Administrator nie prowadzi profilowania).

POZOSTAŁE INFORMACJE
MDT Medical Sp. o.o. nie prowadzi profilowania, to znaczy nie podejmuje automatycznych decyzji dotyczących poszczególnych osób.
MDT Medical Sp z o.o. nie przekazuje Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”).

MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA SKARGI
Osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane teleadresowe i informacje o trybie składania skargi podane są na stornach Urzędu pod https://uodo.gov.pl/

JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM
W celu realizacji przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt z nami
− telefonicznie: (+48) 85 877 72 88
− mailowo na adres: info@mdtmedical.eu
− pocztą tradycyjną: MDT Medical Sp. z o.o., ul. Żurawia 17, 15-540 Białystok. ---------

POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Cookies („ciasteczka”) to nazwa plików gromadzonych przez przeglądarkę internetową używaną przez użytkownika, które są tam umieszczane przez oprogramowanie Administratora. Służą one do identyfikacji urządzenia użytkownika, wyświetlaniu w Serwisie zindywidualizowanych treści oraz gromadzenia danych statystycznych przez Administratora.
Administrator może wykorzystywać następujące typy plików Cookies:
− Cookies sesyjne – to pliki przechowywane na Urządzeniu Użytkownika do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Po zakończeniu sesji, zapisane informacje są trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie zezwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika:
− Cookies trwałe – to pliki przechowywane na Urządzeniu Użytkownika, które pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich trwałego usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do swojego urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim. Użytkownik może dokonać za pomocą stosowanej na swoim urządzeniu przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione (zgodnie z funkcjami którymi dysponuje konkretna przeglądarka internetowa) w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Użytkownik ma możliwość wyłączenia opcji przechowywania plików Cookies. Użytkownik dokonuje takiego wyłączenia samodzielnie w przeglądarce internetowej. Sposoby zmiany ustawień Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach podane przez ich producentów można znaleźć pod następującymi adresami:
Przeglądarka Internet Explorer oraz Edge
• https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete manage-cookies
Przeglądarka Mozilla Frefox
• https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Przeglądarka Chrome
• https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop& hl=pl
Przeglądarka Safari
• https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
Przeglądarka Opera
• https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/
Administrator zwraca uwagę, że Wyłączenie opcji przechowywania plików Cookies może powodować częściową utratę funkcjonalności strony internetowej i może uniemożliwić prawidłowe korzystanie z niej.
Dane przechowywane w plikach logów serwera są anonimowe i nie są kojarzone z konkretnymi osobami odwiedzającymi Serwis.

Tu załadowany zostanie formularz CRM
Używamy plików cookies
Preferencje plików cookie
Poniżej możesz znaleźć informacje o celach, do których my i nasi partnerzy używamy plików cookie i przetwarzamy dane. Możesz skorzystać z preferencji dotyczących przetwarzania i/lub poznać szczegóły na stronach internetowych naszych partnerów.
Analityczne pliki cookie Wyłącz wszystkie
Funkcjonalne pliki cookie
Inne pliki cookie
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie.
Szczegóły Rozumiem
Cookies